תקנון תחרות צילומי משפחות

05/04/2020 י"א ניסן תש"פ

תקנון לתחרות צילומי משפחות בהכנות לחג הפסח בעמוד הפייסבוק העירוני

1. עיריית מודיעין מכבים רעות מקיימת את התחרות בהתאם להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות כל העת.

2. העירייה שומרת על זכותה לשנות את תנאי התחרות או לבטלה, והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות כאמור, ולמשתתפי התחרות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם שינוי ו/או סיום התחרות כאמור לעיל.

3. יובהר כי חל איסור על עובדי עירייה ו/או חברי מועצת העיר להשתתף בתחרות זו.

4. השתתפות בתחרות תהווה אישור והסכמה לעירייה לפרסם את צילום המופע שיתקיים מתחת לבית המשתתף בדף הפייסבוק העירוני בצירוף שם משפחתו.

5. המשתתף מתחייב כי אם וככל שמופיע בתוכן/צילום/ אדם כלשהו, אותו אדם נתן הסכמתו כמפורש וכדין להופיע בו, כי לא נעשתה פגיעה בפרטיותו, וכן ככל שמופיע בו קטין- שהאפוטרופוס החוקי של הקטין הביע את הסכמתו להופעת הקטין בתוכן ולהשתתפות בתחרות.

6. השתתפות בתחרות מותנית וכפופה להתחייבות המשתתף לא להעלות במסגרת התחרות תמונות ו/או תוכן אשר עלול לפגוע במשתתפים ו/או בעירייה ו/או בצדדים שלישיים ו/או בקבוצות ו/או במגזרים ו/או בציבור הרחב ו/או בכל מאן דהוא.

7. מובהר כי משתתף אשר לא ימלא אחר התחייבות זו לא יהיה זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס, ולעירייה הזכות להפסיק השתתפותו בתחרות ו/או להסיר את התוכן לפי שיקול דעתה הבלעדי באופן מיידי בכל שלב משלבי התחרות, ללא כל הודעה ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור על כך.

8. בעצם השתתפות בתחרות ו/או העלאת תוכן ו/או שליחתו לתחרות, המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן הינו יצירה מקורית שלו, שנעשתה על ידו, וכי אין בה משום הפרה ו/או פגיעה בזכות כלשהי ו/או קניין של צד שלישי כלשהו לרבות דיני זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות כלכליות, זכויות מבצעים, סימני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, דיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות וכו'.

9. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתו אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעת העירייה פעילותו אינה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגעת בעירייה או מי מטעמה.

10. מובהר בזאת, כי העירייה לא תישא באחריות בהפרה הקשורה לזכויות יוצרים או כל זכות אחרת הקשורה בצילום שהוגש במסגרת התחרות.

11. השתתפות בתחרות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק.

12. השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מסכים לתנאי התחרות כמפורט בתקנון.

*תקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הוראות התקנון מיועדות לגברים ונשים כאחד.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד