טפסים, הנחיות, חוקים ותקנות

31/08/2021 כ"ג אלול תשפ"א

שם הטופסמייל להגשהקישור
שם הטופסנוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכהמייל להגשה-קישורנוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 1 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום המגוריםמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 1 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום המגורים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 2 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום העבודהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 2 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום העבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 3 - הודעה בדבר שינוי מספר רכבמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 3 - הודעה בדבר שינוי מספר רכב - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 4 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום מגוריםמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 4 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום מגורים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 5 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום העבודהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 5 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום העבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 6 - בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 6 - בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 7 - חידוש זכאות למקום חניה לנכה בסמוך למקום המגורים / העבודהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 7 - חידוש זכאות למקום חניה לנכה בסמוך למקום המגורים / העבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסדוגמאות לאישורים הרפואיים הנדרשיםמייל להגשה-קישורדוגמאות לאישורים הרפואיים הנדרשים - קישור לקובץ PDF

טפסי תכנון והנדסה

שם הטופסאופן הגשת הטופסקישור
שם הטופסהגשת דיווח על ביצוע פרגולה/עבודה הפטורה מהיתר אופן הגשת הטופסבמייל ptor@modiin.muni.il קישורhttps://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ExemptionFromThePermit%40RishuyZamin.gov.il# - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאופן הגשת הטופסקישור

טפסי חינוך

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
שם טופסדף הסבר להורים בתום ועדת השמהאופן הגשת הטופס-קישורדף הסבר להורים בתום ועדת השמה - קישור לקובץ PDF
שם טופסערעור על החלטת ועדת השמהאופן הגשת הטופסועדת ערר במשרד החינוך באמצעות פקס 02-5601501 או בדואר כנפי נשרים 22 גבעת שמואל י-ם 91911קישורערעור על החלטה של ועדת השמה - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה במערכת החינוךאופן הגשת הטופסידני קישורטפסים וקריטריונים לזכאות – כאן בקישור - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה בקייטנות ו/או בצהרוניםאופן הגשת הטופסידני קישורבקשה לקבלת הנחה בקייטנות ו/או בצהרונים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשת העברהאופן הגשת הטופסידניקישורבקשת  העברה  - קישור לקובץ PDF

טפסי חינוך - ביטוח תאונות אישיות

בירורים מול חברת הביטוח בימים א', ב', ד', ה'
בין השעות 9:00 - 13:00 בטלפון 03-6235252

שם טופסקישור
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשפ"אקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פא - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשפ"אקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"טקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשעט - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"חקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"זקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"וקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"וקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע"הקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע"הקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"הקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים- תשע"דקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - קישור לקובץ PDF
שם טופסהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע"דקישורהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"דקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - קישור לקובץ PDF

טפסי חינוך - שכירת חדרים בבתי הספר

את הטפסים ניתן להגיש במייל lital_c@modiin.muni.il
או בפקס 08-9721029

שם הטופסקישור
שם הטופסמסמך מדיניות בנושא שימוש במבני חינוך לאחר שעות הלימודיםקישורמסמך מסכם מדיניות הפעלה בשעות אחה
שם הטופסהנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוךקישורהנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוך - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטבלת תעריפים להשכרת חדרים בבתי הספר לשנת 2020קישור - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה לשימוש חד פעמי / רב פעמי במתקן עירוניקישורחד או רב - קישור לקובץ PDF
שם הטופסהסכם לשימוש חד פעמי במתקן בית ספרקישורחד פעמי - קישור לקובץ PDF

טפסי לשכת מנכ''ל

שם טופספניה
שם טופספנייה אל מנהלת מחלקת פניות הציבורפניה פניה מקוונת לדינה קרמונה

טפסי פיקוח עירוני

את הטפסים ניתן להגיש במייל parking@modiin.muni.il או בפקס 08-9718087

שם הטופסקישור
שם הטופסטופס בקשה לביטול הודעת הקנס (טופס ערעור)קישורטופס בקשה לביטול הודעת הקנס - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה להישפטקישורטופס בקשה להישפט - קישור לקובץ PDF

טפסי שירות וטרינרי

את הטפסים ניתן להגיש במייל dr_einav@modiin.muni.il

שם טופסקישור
שם טופסהעברת בעלות בעל חייםקישורלחצו כאן לטופס העברת בעלות בעל חיים - קישור לקובץ PDF

טפסי כוח אדם

שם טופסקישור
שם טופסטופס מועמדקישורטופס מועמד - קישור לקובץ PDF

איכות הסביבה

שם הטופסקישור
שם הטופסתנאים סביבתיים - אישור ארובותקישור - קישור לקובץ PDF

קריטריונים לבחינת הנצחה בעיר

שם הטופסקישור
שם הטופסקריטריונים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעותקישורקריטריונים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעות - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד