מבקר העירייה

24/07/2024 י"ח תמוז תשפ"ד

אריק משיח, מבקר העירייה, האחראי על עבודת הביקורת ומתווה את דרכי עבודתה. תפיסת עולמי כמבקר העירייה, כמוצג במאמרו של עו"ד יהודה טוניק: החוק, המשפט והביקורת הפנימית בישראל - "הביקורת פועלת תוך התהוות הדברים ותפקידו של מבקר כמכשיר יעיל לפתרון והדרכה של גוף דינאמי מתפקד. ביקורת יכולה וצריכה להיות כלי ניהולי ממדרגה ראשונה".

הביקורת עושה כדי לסייע בשיפור הליכים ותיקון ליקויים גם במהלך השוטף של העבודה ותוך כדי ביקורת.

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. עיקרן של הוראות החוק בא להקנות למבקר העירייה מעמד עצמאי, כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

הביקורת יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

דוח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח ובהערות ראש העירייה עליו, ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה ומחליטה בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

דוחות מבקר

שם הדוחקישור
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2022קישורדוח ביקורת שנתי 2022 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2021קישורדוח ביקורת שנתי 2021 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2020קישורדוח ביקורת שנתי 2020 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2019קישורדוח ביקורת שנתי 2019 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת 2019 - סיפוחי שטחים בעיר – נספחים קישורדוח ביקורת 2019 -  סיפוחי שטחים בעיר – נספחים  - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2018קישורדוח ביקורת שנתי 2018 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2017קישורדוח ביקורת שנתי 2017 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2016קישורGlobalFiles/026720170910151927.pdf - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2015קישורדוח ביקורת שנתי 2015 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2014קישורדוח ביקורת שנתי 2014 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2013קישורדוח ביקורת שנתי 2013 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2012קישורדוח ביקורת שנתי 2012 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2011קישורדוח ביקורת שנתי 2011 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2010קישורדוח ביקורת שנתי לשנת 2010 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2009קישורדוח שנתי לשנת 2009 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביניים - רישוי עסקיםקישורדוח ביניים - רישוי עסקים - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2008קישורדוח שנתי לשנת 2008 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2007קישורדוח ביקורת לשנת 2007 - קישור לקובץ PDF
שם הדוחדוח ביקורת שנתי 2006קישורדוח ביקורת לשנת 2006 - קישור לקובץ PDF

פרוטוקולים צוות תיקון ליקויים

שם הפרוטוקולקישור
שם הפרוטוקולפרוטוקול צוות תיקון ליקויים 2022קישורפרוטוקול צוות תיקון ליקויים 2022 - קישור לקובץ PDF
שם הפרוטוקולפרוטוקול צוות תיקון ליקויים 2021קישורפרוטוקול צוות תיקון ליקויים 2021 - קישור לקובץ PDF

צור קשר

שםתפקידכתובתטלפון עקריפקספניה
שםאריק משיחתפקידמבקר העירייה כתובתבניין העירייה, רח' תלתן 1 טלפון עקרי08-9726028 פקס073-2326360פניהפניה מקוונת לפניה לאריק משיח


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד