זמני הדלקת נרות

06/10/2022 י"א תשרי תשפ"ג

פרשת השבוע

יתרו 11/02/2023, כ' שבט תשפ"ג

יתרו - יתר שמו, שייתר פרשה אחת בתורה: את פרשת הגר הראשון, אשר עומד לפנינו, לא כנגרר, לא כאנוס, לא כמחפש אחר המצליחנות הלאומית - אלא, צועד זקוף קומה, בדרכו אל האמת.

המשך הסבר על פרשת יתרו

 • 17:04כניסת שבת

 • 17:25שקיעה

 • 17:56יצאת שבת

  פרשת השבוע

  משפטים 18/02/2023, כ"ז שבט תשפ"ג

  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, רגע אחרי מתן תורה פותחת פרשתנו במשפטים ודינים שונים שהתורה יורדת ועוסקת בדינם ועניינם.

  הנושא הראשון שאיתו נפתחת הפרשה זה בזכויותיו של העבד העברי, ומעבר לדיני ולהלכות התורה נותנת התורה ביטוי משמעותי לחופש ולדרור הניתן לאדם. דין זה בא בכללותו בה להביע את הסתייגותה התורה מ"עבדים ושפחות" ומדגישה את החירות האישית של כל אדם וניצול אוצרו הגדול- הזמן.

  המשך הסבר על פרשת משפטים

  • 17:10כניסת שבת

  • 17:31שקיעה

  • 18:02יצאת שבת

   פרשת השבוע

   תרומה 25/02/2023, ד' אדר תשפ"ג

   בפתיחת הפרשה בני ישראל מצויים "וייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" ותרומתם זו מיועדת לבניית המשכן שתכליתה השראת שכינה בעם ישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

   וכך דרשו רבותינו במסכת קידושין מ: "וכבר היו ר' טרפון וזקנים מסובים ונשאלה שאלה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול?

   המשך הסבר על פרשת תרומה

   • 17:16כניסת שבת

   • 17:36שקיעה

   • 18:07יצאת שבת

    פרשת השבוע

    תצוה 04/03/2023, י"א אדר תשפ"ג

    • 17:21כניסת שבת

    • 17:42שקיעה

    • 18:13יצאת שבת

     06/03/2023 – צום תענית אסתר, י''ג באדר ב'

     תחילת הצום: 04:49
     סיום הצום: 18:04

     פרשת השבוע

     כי תשא 11/03/2023, י"ח אדר תשפ"ג

     "כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם"
     רש"י מפרש "ולא יהיה בהם נגף"- כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם לגולגולתם אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם ולא יהיה בהם נגף-שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא אליהם, כמו שמצינו בימי דוד" עכ"ל.

     המשך הסבר על פרשת כי תשא

     • 17:26כניסת שבת

     • 17:47שקיעה

     • 18:18יצאת שבת

      פרשת השבוע

      ויקהל פקודי 18/03/2023, כ"ה אדר תשפ"ג

      השבת נברך את חודש-אדר שני במשנה ברכה להרבות בשמחה .

      ובימים קשים אלו אשר עם ישראל מאויים מן הסובבים אותו וכל המציאות מחוץ תשכל חרב בפיגועים חדשים לבקרים, ומחדרים אימה ממעשים אלימות מזעזעים בתןך חדרי עמינו בני נוער הנוהגים באלימות אכזרית ללא כל סיבה מובנת.

      המשך הסבר על פרשת פיקודי

      • 17:31כניסת שבת

      • 17:52שקיעה

      • 18:23יצאת שבת

       פרשת השבוע

       ויקרא  25/03/2023, ג' ניסן תשפ"ג

       "מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה. כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך. מאין כמוך ה' גדול אתה וגדול שמך בגבורה. וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יחלו גוים זעמו אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר.

       המשך הסבר על פרשת ויקרא

       • 18:36כניסת שבת

       • 18:57שקיעה

       • 19:27יצאת שבת

        פרשת השבוע

        צו 01/04/2023, י' ניסן תשפ"ג

        בליל הסדר מצינים אנו את הפסוק ביחזקאל ט"ז "ואעבור עליך ואראך" ובאוצר המדרשים (עמוד תפו) שפסוק זה נאמר אלא על כנסת ישראל שהיא שמחה בהקב"ה כמו שנאמר שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי (ישעיה ס"א) והקב"ה ג"כ שמח בה שנאמר וגלתי בירושלם וששתי בעמי (ישעיהו/ ס"ה).

        המשך הסבר על פרשת צו

        • 18:41כניסת שבת

        • 19:01שקיעה

        • 19:32יצאת שבת

         פרשת השבוע

         חג פסח 06/04/2023, ט"ו ניסן תשפ"ג

         • 18:44כניסת שבת

         • 19:04שקיעה

         • 19:35יצאת שבת

          פרשת השבוע

          שבת חול המועד 08/04/2023, י"ז ניסן תשפ"ג

          • 18:45כניסת שבת

          • 19:06שקיעה

          • 19:37יצאת שבת

           פרשת השבוע

           שביעי של פסח 12/04/2023, כ"א ניסן תשפ"ג

           • 18:48כניסת שבת

           • 19:08שקיעה

           • 19:39יצאת שבת

            פרשת השבוע

            שמיני  15/04/2023, כ"ד ניסן תשפ"ג

            • 18:50כניסת שבת

            • 19:11שקיעה

            • 19:41יצאת שבת

             פרשת השבוע

             תזריע - מצורע 22/04/2023, א' אייר תשפ"ג

             בפרשת השבוע מתארת התורה דיני לידה, וענין הלידה הוא דבר מופלא כשלעצמו באשר הבאת צאצאים הם המשך לקיום העולם ומביא שמחה לאדם עד שנאמר בחז"ל בנדרים (דף סד) שמי שאין לו בנים חשוב כמת ר"ל, סגולות שונות מצינו בחז"ל שע"י עשייתם זוכים לבנים ואע"פ שאמרו מועד קטן דף כח א אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא הרי שלא תלוי במעשים אלא במזל, אך כתבו התוספות יבמות ע א שזכות גדול מהני (מועיל),

             המשך הסבר על פרשת תזריע

             • 18:55כניסת שבת

             • 19:16שקיעה

             • 19:46יצאת שבת

              פרשת השבוע

              אחרי מות - קדושים 29/04/2023, ח' אייר תשפ"ג

              פרשת אחרי מות – קדושים המחוברת בשבתנו זו, מקבלות גוון מיוחד בצאת יום העצמאות. שתי הפרשיות אלו טעונות בחוקים ובמשפטים, וגם בציווי מיוחד ורחב בנושא צניעות ועריות, הן בפרשת קדושים, והן בפרשת אחרי מות.

              המשך הסבר על פרשת קדושים

              • 19:00כניסת שבת

              • 19:20שקיעה

              • 19:51יצאת שבת

               פרשת השבוע

               אמור 06/05/2023, ט"ו אייר תשפ"ג

               בפרשת השבוע מסביר משה לאהרן אלעזר ואיתמר כיצד לנהוג בקרבנות היום, מהו אחריותו של שבט הכהונה והזהירות הגדולה שצריכים לשמור, א. יין ושכר אל תשת...ב. להבדיל בין הקודש ובין החול...(דהיינו בין עבודה קדושה למחוללת)...הרמה הרוחנית הגבוה לגבי הכוהנים נובעת א. מיחוסם הרם, ב. במקביל גם בכוחות ותכונות שנתן להם הבורא כדברי חז"ל בכמה מקומות "כהנים זריזים הם" דהיינו שאף פעולה שאדם מן השיגרה יתקשה לבצעה שבט הכהונה ניחון בזריזות מספקת כדי לקיימה.

               המשך הסבר על פרשת אמור

               • 19:05כניסת שבת

               • 19:25שקיעה

               • 19:56יצאת שבת

                פרשת השבוע

                בהר - בחוקותי 13/05/2023, כ"ב אייר תשפ"ג

                התורה מבטיחה לנו בפסוק "אם בחוקותי תלכו" (ויקרא כו,ג) שהליכה בחוקי ד' שע"פ דברי חז"ל רומזת ללימוד התורה בעמל והשתדלות כפרש"י -שתהיו עמלים בתורה. מביאה וגורמת לכל הברכות המצוינות בפסוקים לקמן "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" וגו'.

                המשך הסבר על פרשת בחוקותי

                • 19:10כניסת שבת

                • 19:30שקיעה

                • 20:01יצאת שבת

                 פרשת השבוע

                 במדבר 20/05/2023, כ"ט אייר תשפ"ג

                 מדוע ניתנה התורה במדבר ולא כאשר הגיע עם ישראל לארץ הבחירה היא ארץ ישראל דאוירה מחכים ומעלת ישיבתה גדולה ואף מצוות התליות בארץ נוהגות רק בה והיה מן הראוי ששם תינתן התורה.

                 המשך הסבר על פרשת במדבר

                 • 19:15כניסת שבת

                 • 19:35שקיעה

                 • 20:06יצאת שבת

                  פרשת השבוע

                  חג שבועות 26/05/2023, ו' סיון תשפ"ג

                  בחג השבועות קוראים את מגילת רות, מגילה עליה אומרים חז"ל ש"אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה, ללמדך שכר של גומלי חסדים" (ילקוט שמעוני).
                  פתיחתה של המגילה מלמד על שינוי בולט מספרי התנ"ך. אין בה ציון השנה המדויקת. לא מוזכר שמו של השופט שמנהיג את הדור. סיפור המגילה משתרע על שנים רבות, ואין בה איזכור למאורעות אחרים. "ויהי בימי שפוט השופטים". סתם ולא פירש.

                  המשך הסבר על חג שבועות

                  • 19:18כניסת שבת

                  • 19:38שקיעה

                  • יצאת שבת

                   פרשת השבוע

                   נשא 27/05/2023, ז' סיון תשפ"ג

                   ברכה מיוחדת בה מתברכים אנו בכל יום היא ברכת כהנים, יברכך ד' וישמרך, יאר ד' פניו אליך ויחונך, ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום. נשים לב לשינוי החד שפותחת הפרשה בלשון רבים כמ"ש "וידבר ד'...אמור להם" ואילו הברכה עצמה נאמרה ביחיד , יברך, ישמרך וכו'

                   המשך הסבר על פרשת נשא

                   • 19:19כניסת שבת

                   • 19:40שקיעה

                   • 20:10יצאת שבת

                    פרשת השבוע

                    בהעלותך 03/06/2023, י"ד סיון תשפ"ג

                    בסיומה של פרשת בהעלותך מספרת לנו התורה אודות מרים אחות משה המדברת לשון הרע עם אהרן על משה ואף שמתוך כונה טובה דברה כתבה לנו התורה ענין זה בצורה בולטת ביותר כדי ללמדינו חומר ואיסור לשון הרע.

                    המשך הסבר על פרשת בהעלותך

                    • 19:23כניסת שבת

                    • 19:44שקיעה

                    • 20:15יצאת שבת

                     פרשת השבוע

                     שלח לך 10/06/2023, כ"א סיון תשפ"ג

                     • 19:27כניסת שבת

                     • 19:47שקיעה

                     • 20:18יצאת שבת

                      פרשת השבוע

                      קורח  17/06/2023, כ"ח סיון תשפ"ג

                      וידבר ד' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבותם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו: ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי... וינח משה את המטת לפני ה' באהל העדת: ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים: ע"כ.

                      המשך הסבר על פרשת קורח

                      • 19:30כניסת שבת

                      • 19:50שקיעה

                      • 20:21יצאת שבת

                       פרשת השבוע

                       חוקת 24/06/2023, ה' תמוז תשפ"ג

                       נאמר בפרשת השבוע (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון". ובגמרא בבא בתרא (דף עח:) דורשת עה"פ (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון"."אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים" וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם..."תבנה ותכונן" אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

                       המשך הסבר על פרשת חוקת

                       • 19:31כניסת שבת

                       • 19:51שקיעה

                       • 20:22יצאת שבת

                        פרשת השבוע

                        בלק 01/07/2023, י"ב תמוז תשפ"ג

                        תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
                        הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

                        המשך הסבר על פרשת בלק

                        • 19:32כניסת שבת

                        • 19:52שקיעה

                        • 20:23יצאת שבת

                         06/07/2023, י''ז תמוז, צום י''ז בתמוז

                         תחילת הצום: 04:12
                         שעת יציאת הצום: 20:12

                         פרשת השבוע

                         פנחס 08/07/2023, י"ט תמוז תשפ"ג

                         "ויקרב משה את משפטן לפני ה" (כ"ז, ה) התרחקותו של משה רבינו מכל לזות שפתיים וחשש נגיעה אישית באה לידי ביטוי בפסוקים אלו שכיון שאמרו בנות צלפחד: "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בעדת קרח", ורצו בזה להשמיע למשה כי צלפחד לא נימנה על מתנגדיו הרגיש משה את עצמו כאילו הוא נוגע בדבר ולא רצה לפסוק את ההלכה בעצמו, כי אם הקריב את משפטן לפני השם יתברך.

                         המשך הסבר על פרשת פנחס

                         • 19:31כניסת שבת

                         • 19:51שקיעה

                         • 20:22יצאת שבת

                          פרשת השבוע

                          מטות - מסעי 15/07/2023, כ"ו תמוז תשפ"ג

                          השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

                          חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

                          המשך הסבר על פרשת מסעי

                          • 19:29כניסת שבת

                          • 19:49שקיעה

                          • 20:20יצאת שבת

                           פרשת השבוע

                           דברים 22/07/2023, ד' אב תשפ"ג

                           אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב" "אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

                           המשך הסבר על פרשת דברים

                           • 19:26כניסת שבת

                           • 19:46שקיעה

                           • 20:17יצאת שבת

                            פרשת השבוע 27/07/2023, ט' אב , צום תשעה באב

                            שעת תחילת הצום 19:43
                            סיום הצום 20:04

                            פרשת השבוע

                            ואתחנן 29/07/2023, י"א אב תשפ"ג

                            הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

                            המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו

                            • 19:22כניסת שבת

                            • 19:41שקיעה

                            • 20:12יצאת שבת

                             פרשת השבוע

                             עקב 05/08/2023, י"ח אב תשפ"ג

                             נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

                             המשך הסבר על פרשת עקב

                             • 19:17כניסת שבת

                             • 19:36שקיעה

                             • 20:07יצאת שבת

                              פרשת השבוע

                              ראה 12/08/2023, כ"ה אב תשפ"ג

                              קראנו בפרשה "ונתן לך רחמים וריחמך" (דברים י"ג-י"ח) וידוע הוא כי מידת הרחמים היא אחת ממידותיו של הקב"ה שהוא מלא רחמים דהיינו אין יותר רחמן ממנו יתברך.

                              ולא רק בין אדם לחברו מצוה ללכת בדרכיו של הקב"ה במידת הרחמים ומצוות רבות יש בזה כגון: ואהבת לרעך כמוך" ועוד. אלא גם עם בעלי חיים יש לנהוג בדרך של רחמים עד שהוזהרנו מלצערם כמבואר בגמ' גיטין סב. שאסור לאדם לטעום מאומה עד שיאכיל את בהמותיו, שהקדימה התורה ציווי "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואח"כ "ואכלת ושבעת".ע"ש.

                              המשך הסבר על פרשת ראה

                              • 19:10כניסת שבת

                              • 19:29שקיעה

                              • 20:00יצאת שבת

                               פרשת השבוע

                               שופטים 19/08/2023, ב' אלול תשפ"ג

                               בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

                               המשך הסבר על פרשת שופטים

                               • 19:03כניסת שבת

                               • 19:22שקיעה

                               • 19:53יצאת שבת

                                פרשת השבוע

                                כי תצא 26/08/2023, ט' אלול תשפ"ג

                                בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

                                המשך הסבר על פרשת כי תצא

                                • 18:55כניסת שבת

                                • 19:14שקיעה

                                • 19:45יצאת שבת

                                 פרשת השבוע

                                 כי תבוא 02/09/2023, ט"ז אלול תשפ"ג

                                 בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו"

                                 המשך הסבר על פרשת כי תבוא

                                 • 18:47כניסת שבת

                                 • 19:05שקיעה

                                 • 19:36יצאת שבת

                                  פרשת השבוע

                                  נצבים - וילך 09/09/2023, כ"ג אלול תשפ"ג

                                  אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

                                  כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

                                  המשך הסבר על פרשת ניצבים

                                  • 18:38כניסת שבת

                                  • 18:56שקיעה

                                  • 19:27יצאת שבת

                                   פרשת השבוע

                                   וה' פקד 16/09/2023, א' תשרי תשפ"ד

                                   • 18:28כניסת שבת

                                   • 18:47שקיעה

                                   • 19:18יצאת שבת                                    פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                    פניה למוקד העירוני
                                    חזור לראש העמוד