זמני הדלקת נרות

25/06/2020 ג' תמוז תש"פ

פרשת השבוע

בלק 04/07/2020, י"ב תמוז תש"פ

תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

המשך הסבר על פרשת בלק

 • 19:30כניסת שבת

 • 19:52שקיעה

 • 20:32יצאת שבת

  חשוב לדעת

  09/07/2020, י''ז תמוז, צום י''ז בתמוז

   תחילת הצום: 04:15
   שעת יציאת הצום: 20:09

  פרשת השבוע

  פנחס 11/07/2020, י"ט תמוז תש"פ

  "ויקרב משה את משפטן לפני ה" (כ"ז, ה) התרחקותו של משה רבינו מכל לזות שפתיים וחשש נגיעה אישית באה לידי ביטוי בפסוקים אלו שכיון שאמרו בנות צלפחד: "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בעדת קרח", ורצו בזה להשמיע למשה כי צלפחד לא נימנה על מתנגדיו הרגיש משה את עצמו כאילו הוא נוגע בדבר ולא רצה לפסוק את ההלכה בעצמו, כי אם הקריב את משפטן לפני השם יתברך.

  המשך הסבר על פרשת פנחס

  • 19:29כניסת שבת

  • 19:51שקיעה

  • 20:30יצאת שבת

   פרשת השבוע

   מטות - מסעי 18/07/2020, כ"ו תמוז תש"פ

   השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

   חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

   המשך הסבר על פרשת מסעי

   • 19:26כניסת שבת

   • 19:48שקיעה

   • 20:27יצאת שבת

    פרשת השבוע

    דברים - חזון 25/07/2020, ד' אב תש"פ

    אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב"
    "אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

    המשך הסבר על פרשת דברים

    • 19:23כניסת שבת

    • 19:45שקיעה

    • 20:22יצאת שבת

     פרשת השבוע30/07/2020, ט' אב תשע''ח, צום תשעה באב

     שעת תחילת הצום 19:41
     סיום הצום 20:08

     פרשת השבוע

     ואתחנן 01/08/2020, י"א אב תש"פ

     הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

     המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו

     • 19:18כניסת שבת

     • 19:40שקיעה

     • 20:17יצאת שבת

      פרשת השבוע

      עקב 08/08/2020, י"ח אב תש"פ

      נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

      המשך הסבר על פרשת עקב

      • 19:12כניסת שבת

      • 3417שקיעה

      • 20:10יצאת שבת

       פרשת השבוע

       ראה 15/08/2020, כ"ה אב תש"פ

       קראנו בפרשה "ונתן לך רחמים וריחמך" (דברים י"ג-י"ח) וידוע הוא כי מידת הרחמים היא אחת ממידותיו של הקב"ה שהוא מלא רחמים דהיינו אין יותר רחמן ממנו יתברך.

       ולא רק בין אדם לחברו מצוה ללכת בדרכיו של הקב"ה במידת הרחמים ומצוות רבות יש בזה כגון: ואהבת לרעך כמוך" ועוד. אלא גם עם בעלי חיים יש לנהוג בדרך של רחמים עד שהוזהרנו מלצערם כמבואר בגמ' גיטין סב. שאסור לאדם לטעום מאומה עד שיאכיל את בהמותיו, שהקדימה התורה ציווי "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואח"כ "ואכלת ושבעת".ע"ש.

       המשך הסבר על פרשת ראה

       • 19:05כניסת שבת

       • 19:27שקיעה

       • 20:02יצאת שבת

        פרשת השבוע

        שופטים 22/08/2020, ב' אלול תש"פ

        בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר
        טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

        המשך הסבר על פרשת שופטים

        • 18:57כניסת שבת

        • 19:19שקיעה

        • 19:54יצאת שבת

         פרשת השבוע

         כי תצא 29/08/2020, ט' אלול תש"פ

         בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

         המשך הסבר על פרשת כי תצא

         • 18:49כניסת שבת

         • 19:11שקיעה

         • 19:45יצאת שבת

          פרשת השבוע

          כי תבוא 05/09/2002, כ"ח אלול תשס"ב

          בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו"

          המשך הסבר על פרשת כי תבוא

          • 18:40כניסת שבת

          • 19:02שקיעה

          • 19:36יצאת שבת

           פרשת השבוע

           נצבים - וילך 12/09/2020, כ"ג אלול תש"פ

           אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

           כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

           המשך הסבר על פרשת ניצבים

           • 18:31כניסת שבת

           • 18:53שקיעה

           • 19:26יצאת שבת            פניה למוקד העירוני מוקד 106
            פניה למוקד העירוני
            חזור לראש העמוד