זמני הדלקת נרות

20/09/2021 י"ד תשרי תשפ"ב

פרשת השבוע

חוקת 01/07/2022, ב' תמוז תשפ"ב

נאמר בפרשת השבוע (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון". ובגמרא בבא בתרא (דף עח:) דורשת עה"פ (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון"."אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים" וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם..."תבנה ותכונן" אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

המשך הסבר על פרשת חוקת

 • 19:32כניסת שבת

 • 19:52שקיעה

 • 20:23יצאת שבת

  פרשת השבוע

  בלק 08/07/2022, ט' תמוז תשפ"ב

  תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
  הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

  המשך הסבר על פרשת בלק

  • 19:31כניסת שבת

  • 19:51שקיעה

  • 20:22יצאת שבת

   חשוב לדעת

   17/07/2022, י''ז תמוז, צום י''ז בתמוז

    תחילת הצום: 04:19
    שעת יציאת הצום: 20:09

   פרשת השבוע

   פנחס 15/07/2022, ט"ז תמוז תשפ"ב

   "ויקרב משה את משפטן לפני ה" (כ"ז, ה) התרחקותו של משה רבינו מכל לזות שפתיים וחשש נגיעה אישית באה לידי ביטוי בפסוקים אלו שכיון שאמרו בנות צלפחד: "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בעדת קרח", ורצו בזה להשמיע למשה כי צלפחד לא נימנה על מתנגדיו הרגיש משה את עצמו כאילו הוא נוגע בדבר ולא רצה לפסוק את ההלכה בעצמו, כי אם הקריב את משפטן לפני השם יתברך.

   המשך הסבר על פרשת פנחס

   • 19:29כניסת שבת

   • 19:49שקיעה

   • 20:19יצאת שבת

    פרשת השבוע

    מטות - מסעי 22/07/2022, כ"ג תמוז תשפ"ב

    השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

    חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

    המשך הסבר על פרשת מסעי

    • 19:26כניסת שבת

    • 19:46שקיעה

    • 20:16יצאת שבת

     פרשת השבוע

     מסעי 29/07/2022, א' אב תשפ"ב

     התורה מציינת בענין נדרים ויש להתבונן האם מצות התורה המוטלת על כל איש או אשה שנדרו לקיים נדרו שנאמר "ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל, ג) משמעותה שהדבר רצוי לנדור נדרים או להשבע שבועה והרי יודעים אנו כי הנזיר מביא קורבן על עצם מחשבתו לקבל על עצמו נזירות פרישות הבדלות שלא ביקשו ממנו משמים גם בגמ' נדרים (כב.) מוצאים אנו דרשו חז"ל בגנות הנודר ואמרו "אמר רבי אבא מאי קראה (משלי כ, כה) תחילת הפסוק "מוקש אדם ילע קודש...ואחר נדרים לבקר" (שמשמים בודקים (ביקורת) את מעשיו בגלל נדרים שנודר

     המשך הסבר על פרשת מסעי

     • 19:21כניסת שבת

     • 19:41שקיעה

     • 20:11יצאת שבת

      פרשת השבוע

      דברים 05/08/2022, ח' אב תשפ"ב

      אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב" "אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

      המשך הסבר על פרשת דברים

      • 19:16כניסת שבת

      • 19:36שקיעה

      • 20:05יצאת שבת

       פרשת השבוע 07/08/2022, ט' אב , צום תשעה באב

       שעת תחילת הצום 19:28
       סיום הצום 19:55

       פרשת השבוע

       ואתחנן 12/08/2022, ט"ו אב תשפ"ב

       הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

       המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו

       • 19:09כניסת שבת

       • 19:29שקיעה

       • 19:59יצאת שבת

        פרשת השבוע

        עקב 19/08/2022, כ"ב אב תשפ"ב

        נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

        המשך הסבר על פרשת עקב

        • 19:02כניסת שבת

        • 19:22שקיעה

        • 19:51יצאת שבת

         פרשת השבוע

         ראה 26/08/2022, כ"ט אב תשפ"ב

         קראנו בפרשה "ונתן לך רחמים וריחמך" (דברים י"ג-י"ח) וידוע הוא כי מידת הרחמים היא אחת ממידותיו של הקב"ה שהוא מלא רחמים דהיינו אין יותר רחמן ממנו יתברך.

         ולא רק בין אדם לחברו מצוה ללכת בדרכיו של הקב"ה במידת הרחמים ומצוות רבות יש בזה כגון: ואהבת לרעך כמוך" ועוד. אלא גם עם בעלי חיים יש לנהוג בדרך של רחמים עד שהוזהרנו מלצערם כמבואר בגמ' גיטין סב. שאסור לאדם לטעום מאומה עד שיאכיל את בהמותיו, שהקדימה התורה ציווי "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואח"כ "ואכלת ושבעת".ע"ש.

         המשך הסבר על פרשת ראה

         • 18:54כניסת שבת

         • 19:14שקיעה

         • 19:43יצאת שבת

          פרשת השבוע

          שופטים 02/09/2022, ו' אלול תשפ"ב

          בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

          המשך הסבר על פרשת שופטים

          • 18:45כניסת שבת

          • 19:05שקיעה

          • 19:34יצאת שבת

           פרשת השבוע

           כי תצא 09/09/2022, י"ג אלול תשפ"ב

           בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

           המשך הסבר על פרשת כי תצא

           • 18:36כניסת שבת

           • 18:56שקיעה

           • 19:25יצאת שבת

            פרשת השבוע

            כי תבוא 16/09/2022, כ' אלול תשפ"ב

            בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו"

            המשך הסבר על פרשת כי תבוא

            • 18:27כניסת שבת

            • 18:47שקיעה

            • 19:16יצאת שבת

             פרשת השבוע

             נצבים 23/09/2022, כ"ז אלול תשפ"ב

             אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

             כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

             המשך הסבר על פרשת ניצבים

             • 18:18כניסת שבת

             • 18:38שקיעה

             • 19:07יצאת שבת

              פרשת השבוע

              ערב ראש השנה 25/09/2022, כ"ט אלול תשפ"ב

              • 18:15כניסת שבת

              • 18:35שקיעה

              • יצאת שבת

               פרשת השבוע

               ראש השנה - ב' דראש השנה 27/09/2022, ב' תשרי תשפ"ג

               • כניסת שבת

               • 18:32שקיעה

               • 19:03יצאת שבת

                פרשת השבוע

                וילך 30/09/2022, ה' תשרי תשפ"ג

                אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

                כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

                המשך הסבר על פרשת וילך

                • 18:08כניסת שבת

                • 18:28שקיעה

                • 18:58יצאת שבת                 פניה למוקד העירוני מוקד 106
                 פניה למוקד העירוני
                 חזור לראש העמוד