מדיניות אכיפה

10/09/2023 כ"ד אלול תשפ"ג

בהתאם להוראות סעיף 330 ב(א) לפקודת העיריות (נוסח משולב) במסגרת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), תשפ"ב -2022 תיקון (מס' 151), נדרשת עיריית מודיעין מכבים רעות לפעול לקביעת כללים להסדרת פעילות אכיפת הגביה. במסגרת זו הוקמה ועדה לענייני גביה המורכבת ממנכ"ל העירייה, יועמ"ש העירייה וגזבר העירייה, אשר קבעה את הכללים הבאים:

א. כללים בדבר ההליכים שתנקוט הרשות המקומית לגביית הכספים המגיעים לה על פי דין, לרבות סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה (מסלול גביה אזרחי ומסלול גביה מנהלי).

ב. כללים בדבר מעבר בין מסלולי הגביה.

ג. מדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסת לתשלומים.

עיריית מודיעין מכבים רעות גובה מתוקף סמכותה שבדין, בין היתר את התשלומים הבאים: מסי ארנונה, אגרת שמירה, אגרת שילוט, תשלומי חינוך, היטלי פיתוח, קנסות חניה, קנסות איכות הסביבה וקנסות וטרינר.

תשלומים אשר אינם מתבצעים במועד, העירייה פועלת לגבייתם באחד משני המסלולים הבאים:

  • "מסלול גביה מנהלי" - גביית חוב באמצעות הפעלת אמצעי אכיפה הכולל; משלוח הודעות דרישה, עיקולי בנק ושכר, עיקול באמצעות רישום מיטלטלין, וזאת במסגרת נוהל מחיקת חובות כפי שאושר על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 1.4.15.

  • "מסלול גביה אזרחי" - גביית ארנונה כללית או תשלום חובה אחר, שלא שולמו במועדם, ותשלום פיגורים עליהם לפי פסק דין או בדרך של ביצוע כמו פסק דין של בית משפט לפי הוראות כל דין.

    העירייה תפעל לגביית חובות המגיעים לעירייה ראשית במסלול גביה מנהלי. במידה וההליך המנהלי לא יישא פרי, וזאת בהתאם לנהלי העירייה לרבות ביצוע מלוא צעדי האכיפה, יעבור הטיפול בחוב למסלול גביה אזרחי.

כללים בדבר מעבר בין מסלולי גביה

ראשית יינקט כנגד החייב כאמור הליך גביה מנהלי. הליך הגביה המנהלי ימוצה עד תומו, ובסיומו, במידת הצורך תעבור מלאכת הגביה למסלול גביה אזרחי, וזאת באישור הממונה על ההכנסות בעירייה ובהתאם לפרטיו הספציפיים של כל מקרה.

על אף האמור לעיל לגזבר העירייה נתונה הסמכות להחליט על סוג מסלול הגביה שיינקט, ועל מעבר ממסלול גביה אחד לאחר, שלא על פי המתווה המפורט לעיל, ומנימוקים שירשמו.

הסדרת חובות באמצעות פריסתם לתשלומים

ניתן יהיה לשקול פריסה למספר תשלומים וזאת בהתאם - לנסיבות הרלוונטיות לכל מקרה בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים - במצבו החומרי של החייב, בסכום החוב, בגיול החוב, בהיסטוריית התשלומים של החייב, בעמידת החייב בהסדר תשלומים בעבר וכיוצ"ב.

הסדר התשלומים יכלול תשלום ריבית והצמדה בהתאם להוראות החוקפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד