הנחות למוסד מתנדב לטובת הציבור

12/11/2023 כ"ח חשון תשפ"ד

פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

לשנים 2024-2026

סעיף 5 (י) לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה בשיעור של 66.7% משיעור הארנונה המוטל על נכסים שבחזקת המוסד. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לרשויות המקומיות.

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור", גובשה רשימת קריטריונים מצטברים (המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99) בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור. כל בקשה של מוסד לקבלת הפטור תיבדק בהתאם לקריטריונים. (מפורטים בהמשך).

על מנת שניתן יהיה לבדוק האם מוסד המבקש את הפטור ממלא אחר הקריטריונים שנקבעו בחוזרים, יידרש המוסד למלא טופס בקשה להורדה באתר עיריית מודיעין מכבים רעות .

תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור לעיריית מודיעין מכבים רעות תצהיר לפיו מטרותיו, תחומי פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו, עד ולא יאוחר מהראשון באפריל באותן שנים. בתום שלוש השנים, יהא על המוסד להגיש בקשה חדשה ועדכנית לאישור העירייה.

את טופסי הבקשה ניתן להוריד באתר העירייה.

לדיון בועדה יוגשו רק בקשות שהוגשו במלואן בצירוף כל המסמכים.

המועד האחרון להגשת הבקשה לפטור בשנת הכספים 2024, הוא עד לתאריך 1.4.2024.

את הבקשה יש להגיש במסירה ידנית לגב' ניצה רומן בבנין העירייה אגף הכנסות, תלתן 1 מודיעין מכבים רעות וגם במייל: nitza_r@modiin.muni.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ניצה רומן בטלפון 08-9394673 או במייל הנ"ל.

לחצו כאן לטופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנים 2024-2026
לחצו כאן לתצהיר להמשך קבלת הפטור מארנונה בשנה השנייה והשלישית

הצהרה - נספח ג' 2024

מסמכי בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנים 2024-2026פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד