ועדות מקצועיות

11/08/2021 ג' אלול תשפ"א

ועדת רכש

תפקידנציגים
תפקידמרכז הועדהנציגיםמנהל הרכש
תפקידחברי הועדהנציגיםמנכ"ל או נציגו, גזבר או נציג ברמת סגן, וראש מינהל שירות, בטחון וחירום או נציג ברמת סגן

ועדת הזמנות עבודה

תפקידנציגים
תפקידמרכז הועדהנציגיםמנהלת מחלקת התקשרויות
תפקידחברי הועדהנציגיםמנכ"ל או נציגו, גזבר או נציג ברמת סגן ומנהל אגף שירותים חברתיים או נציג ברמת סגן

ועדת יועצים

תפקידנציגים
תפקידמרכז הועדהנציגיםמהנדס העיר
תפקידחברי הועדהנציגיםמנכ"ל או נציגו, גזבר ומהנדס.

ועדת הנחות בחינוך

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםנועה עזר
תפקידחברי ועדהנציגים מבקר העירייה, גזבר העירייה, מנהל אגף רווחה, יו"ר ועד הורים עירוני, רכזת הנחות שבירו רינת

ועדת הקצאות

תפקידנציגים
תפקיד יו"רנציגיםמנכ"ל העירייה
תפקידחברי הועדהנציגיםמהנדס העירייה או מי מטעמו, גזבר העירייה או מי מטעמו, היועמ"ש או מי מטעמה ומנהלת מח' נכסים

ועדת תמיכות

תפקידנציגים
תפקיד יו"רנציגים מנכ"ל העירייה
תפקידחברי הועדהנציגיםגזבר העירייה או מי מטעמו, היועמ"ש או מי מטעמה.

  • לועדות מקצועיות/פקידים יוזמנו דרך קבע היועמ"ש או נציגו ומבקר העירייהפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד