חוק חופש המידע

20/01/2020 כ"ג טבת תש"פ

לחצו כאן לחוק חופש המידע 1998 -נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1998.

תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית

משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.
תחולת החוק על רשויות מקומיות - החל מ 1/9/1999

איזה מידע לא?

לא כולל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על גבי טופס בקשה לקבלת מידע.
אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

אגרות

לחץ כאן לתקנות חופש המידע התשנ"ח 1998 המסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

 • אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח.

 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.

 • אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 שקלים חדשים לדיסק מחשב שנמסר.

 • היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

  בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

  לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

  את האגרה ניתן לשלם:

 • בגזברות העירייה, קומה ראשונה (רח' תלתן 1) באמצעות כרטיס אשראי טלפון 08-9394668

 • בבנק אוצר החייל סניף רעות: מס' בנק: 14 מס' סניף: 345 מס' חשבון: 422120

דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה

צור קשר

שםתפקידכתובתטלפון עקריפקספניה
שםאהובה האוזרתפקידממונה על חוק חופש המידעכתובתבניין העירייה, רח' תלתן 1 טלפון עקרי08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד