מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצביםתעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסק דרישות מקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט10.1תיאור העסק אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט10.2תיאור העסק אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימידרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא תותר ברחבי העיר, למעט מגרסה זמנית באתר בנייה בעיר לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד למשך תקופת הבנייה ובכפוף למדיניות העירייה
מספר פריט10.3תיאור העסק בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט10.4 אתיאור העסק טקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג תעשיה, בסיווג התעסוקה בכל האזורים למעט תכלית מסחר והכל בהתאם לפרק איכות הסביבה בתוכנית.
מספר פריט10.4 בתיאור העסק טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט10.5תיאור העסק דברי הנעלה – ייצורםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט10.6 אתיאור העסק דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר
מספר פריט10.6 בתיאור העסק דשנים – אחסונםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה, רב תכליתי ומסחר.
מספר פריט10.7 אתיאור העסק חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם – הכנתם, ייצורם, עיבודםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר רק באזור מלאכה בסיווג תעשיה.
מספר פריט10.7 בתיאור העסק חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאידרישות מקצועיות של העירייהאחסון ומכירה יהיו רק באריזות סגורות או שקי ענק.מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג, מלאכה, מסחר ורב תכליתי. באזור תעסוקה בתכלית מסחר.
מספר פריט10.7 גתיאור העסק הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושישדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר רק באזור מלאכה בסיווג תעשיה בצמוד לבית קברות, בכפוף לאישור שימוש חורג.
מספר פריט10.7 דתיאור העסק הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקיםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר רק באזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט10.8 אתיאור העסק חומרי חיטוי או ניקוי – ייצורם, עיבודם, אריזתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה, מלאכה ומסחר ובאזור התעסוקה, למעט תכלית מסחר.
מספר פריט10.8 בתיאור העסק חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום למעט בעסק שנפח האחסון המירבי עד 5 טוןדרישות מקצועיות של העירייהעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי. במקרה שבעסק יש אחסון מזון - אחסון המזון יהיה במקום מאוורר ובטמפרטורה שלא תעלה מעל 24 מעלות.מדיניות העירייהאזור מלאכה בייעוד רב תכליתי ובאזור התעסוקה במגרשים המיועדים למרכזי ניהול.
מספר פריט10.9תיאור העסק חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונודרישות מקצועיות של העירייההנחיות, לרבות הנחיות הנדסיות, יינתנו בהתאם לעסק הספציפי.מדיניות העירייה-
מספר פריט10.10 אתיאור העסק חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר
מספר פריט10.10 בתיאור העסק חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר, למעט אחסון חומרי ניקוי או חיטוי וחומרי חיטוי לבריכות .
מספר פריט10.10 גתיאור העסק חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - מכירתם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.10 דתיאור העסק חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים נוסח חדש, התשל"א-1971 דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.10 התיאור העסק חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול באריזות משומשות דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.10 ותיאור העסק חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -טיפול בפסולתדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.10 זתיאור העסק תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכניםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.11 אתיאור העסק חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.11 בתיאור העסק חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.11 גתיאור העסק חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.11 דתיאור העסק חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.11 התיאור העסק חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.11 ותיאור העסק חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט10.13תיאור העסק מרפדייה ששיטחה מעל 500 מטר.דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג תעשייה, מלאכה רב תכליתי ומסחר.
מספר פריט10.14 אתיאור העסק מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט10.14 בתיאור העסק פחחות, למעט פחחות רכבדרישות מקצועיות של העירייהעסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה. בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק. בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת העירייה מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווגים מלאכה ותעשייה.
מספר פריט10.14 גתיאור העסק מסגריהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווגים מלאכה ותעשייה.
מספר פריט10.14 דתיאור העסק ייצור שלטיםדרישות מקצועיות של העירייהעסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה. בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק. בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת העירייה מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווגים מלאכה ותעשייה
מספר פריט10.14 התיאור העסק מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם דרישות מקצועיות של העירייההאחסון לא יהיה על קרקע ואזור האחסון יהיה מקורה.מדיניות העירייה-
מספר פריט10.14 ותיאור העסק מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם דרישות מקצועיות של העירייההאחסון לא יהיה על קרקע ואזור האחסון יהיה מקורה.מדיניות העירייה-
מספר פריט10.14 זתיאור העסק מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהאסור בכל רחבי העיר
מספר פריט10.16 אתיאור העסק עץ ומוצריו – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור תעסוקה סיווגים 1, 2 ו-3 ובאזור מלאכה בסיווגים מלאכה ותעשייה.
מספר פריט10.16 בתיאור העסק עץ ומוצריו – ייצור רהיטיםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט10.16 גתיאור העסק עץ ומוצריו – אחסונו ומכירתו דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט10.20תיאור העסק פלסטיק ומוצריו -ייצור, עיבוד, מחזורדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור תעסוקה סיווגים 1, 2 ו-3 ובאזור מלאכה בסיווגים מלאכה ותעשייה.
מספר פריט10.21תיאור העסק נייר ומוצריו – ייצורדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג תעשיה ובאזור תעסוקה בסיווגים 1, 2 ו-3 – למעט תעשיית נייר בסיסית.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד