מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

בריאות, רוקחות וקוסמטיקהבריאות, רוקחות וקוסמטיקה

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסק דרישות מקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט1.1תיאור העסק בית מרקחתדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם למחלקה לאיכות הסביבה על פי דרישתה. בעל העסק יפתח את עסקו על פי השעות והמועדים המצוינים בחוק עזר למודיעין – מכבים – רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996 תיקון החוק תשע"א (12.9.11) סעיפים 2,3,4 לחץ לקישור ובהתאם לקביעת תורנות בתי מרקחת בתחום העיר מודיעין מכבים רעותמדיניות העירייהמותר בכל אזורי העיר למעט במגורים. יש לשים לב להנחיית תב"ע החלה על המגרש.
מספר פריט1.2 אתיאור העסק תמרוקים - ייצורםדרישות מקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייהבאזור תעסוקה, סיווג 3 ובאזור מלאכה בסיווג מלאכה.
מספר פריט1.2 בתיאור העסק תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום בעסק ששיטחו על 200 מטרדרישות מקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייהבאזור מלאכה סיווג רב תכליתי, קומות א' ו-ב'. מרכזי ניהול - באזור תעסוקה סיווג 3,2,1 .
מספר פריט1.3 אתיאור העסק תכשירים וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואידרישות מקצועיות של העירייההעסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.מדיניות העירייהייצור ציוד - באזור תעסוקה, סיווג 2 וסיווג 3, באזור מלאכה, סיווג מלאכה וסיווג תעשיה. ייצור תכשירים –רק באזור תעסוקה, סיווג 3 .
מספר פריט1.3 בתיאור העסק תכשירים וציוד רפואי - אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקוםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יחזיק בהיתר רעלים במידה ונדרש לכך בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .שפך של תכשירים, תכשירים וציוד שפג תוקפו יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה .מדיניות העירייהבאזור מלאכה סיווג רב תכליתי, קומות א' ו-ב'. מרכזי ניהול - באזור תעסוקה סיווג 3,2,1 .
מספר פריט1.3 גתיאור העסק תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור תעסוקה בסיווג מסחר, באזור מלאכה בסיווג רב תכליתי, במרכזים מסחריים שכונתיים בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר.
מספר פריט1.3 דתיאור העסק הרכבת ציוד רפואידרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה, סיווג מלאכה וסיווג תעשייה. באזור תעסוקה – בכל הסיווגים.
מספר פריט1.4 אתיאור העסק טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוףדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור - מותר בכל אזורי העיר בכפוף להתאמה תכנונית. מכון שיזוף – מותר בכל אזורי העיר בהם מותר מסחר למעט במבנה מגורים
מספר פריט1.4 בתיאור העסק מספרהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר בכל אזורי העיר בכפוף להתאמה תכנונית.
מספר פריט1.4 גתיאור העסק כתובות קעקע - מקום לעשייתןדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר בכל אזורי העיר בהם מותר מסחר למעט במבנה מגורים
מספר פריט1.4 ותיאור העסק ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר בכל אזורי העיר בהם מותר מסחר למעט במבנה מגורים
מספר פריט1.5 אתיאור העסק מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6דרישות מקצועיות של העירייההעסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: -חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ליחידה הסביבתית על פי דרישה. בעל העסק יתקין ונטות באזורים בהם מתבצע סיווג בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהונטות על פי דרישת היחידה הסביבתית מודיעין. במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה. במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בכל הסיווגים, למעט סיווג מוסכים. באזור תעסוקה – בכל הסיווגים.
מספר פריט1.5 בתיאור העסק מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החידרישות מקצועיות של העירייההעסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: -חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ליחידה הסביבתית על פי דרישה. בעל העסק יתקין ונטות באזורים בהם מתבצע סיווג בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהונטות על פי דרישת היחידה הסביבתית מודיעין. במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה. במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בכל הסיווגים, למעט סיווג מוסכים. באזור תעסוקה – בכל הסיווגים.
מספר פריט1.6תיאור העסק מעבדה רפואית -מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חוליםדרישות מקצועיות של העירייההעסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: -חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ליחידה הסביבתית על פי דרישה. בעל העסק יתקין ונטות באזורים בהם מתבצע סיווג בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהונטות על פי דרישת היחידה הסביבתית מודיעין. במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה. במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בכל הסיווגים, למעט סיווג מוסכים. באזור תעסוקה – בכל הסיווגים.
מספר פריט1.7תיאור העסק מעבדת שיניים ששיטחה מעל 300 מטר.דרישות מקצועיות של העירייהכל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 . אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות משאבות ומדחסים. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייהמותר בכל אזורי העיר בכפוף להתאמה תכנונית.
מספר פריט1.8תיאור העסק חדר מתים למעט בבית-חוליםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר רק כחלק מבית חולים, ככל שיהיה.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד