מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

שמירה ואבטחהשמירה ואבטחה

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של העירייה מדיניות העירייה
מספר פריט 9.1 אתיאור העסק כלי נשק ותחמושת - מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)דרישות מקצועיות של העירייה -מדיניות העירייה בהתאם לתכניות מד/20 ומד/21 לאפשר השימוש במבנים סגורים ביעוד מסחר/תעסוקה, באזורי המלאכה והתעסוקה.
מספר פריט 9.1 בתיאור העסק מטווח ירידרישות מקצועיות של העירייה יותרו מטווחי ירי סגורים בלבד. בעל העסק יתיר להשתמש בעסק רק ב"כדורים עטופים" הגורמים לחשיפה קטנה יותר לעופרת. בעל העסק יתקין, בעמדות הירי, מערכת אוורור בעלת מהירות זרימת האוויר שבין 22.5-15 מטר/דקה. ניקוי העסק יבוצע תוך סיווג בשואב אבק מיוחד לאבק רעיל ונפיץ או שניתן לבצע ניקיון בשטיפה רטובה עם דטרגנט מתאים. חל איסור מוחלט על ניקיון יבש באמצעות במטאטא .פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד. בעל העסק יתקין מיגונים אקוסטיים כלפי סיווגי קרקע רגישים (מגורים ומבני ציבור), כך שיעמוד בערכי הסף הנדרשים בחוקים ותקנות.מדיניות העירייה בהתאם לתכניות מד/20 ומד/21 לאפשר השימוש במבנים סגורים ביעוד מסחר/תעסוקה, באזורי המלאכה והתעסוקה.
מספר פריט 9.1 גתיאור העסק כלי נשק ותחמושת - ייצורםדרישות מקצועיות של העירייה -מדיניות העירייה באזור מלאכה בסיווג תעשיה
מספר פריט 9.4תיאור העסק שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרונידרישות מקצועיות של העירייה -מדיניות העירייה -


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד