מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

מסחר ושונותמסחר ושונות

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסק דרישות מקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט6.1תיאור העסק אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותהדרישות מקצועיות של העירייההנחיות, לרבות הנחיות הנדסיות, יינתנו בהתאם לעסק הספציפי.מדיניות העירייהלא תאושר אחסנה חיצונית שהיא לא מקורה.
מספר פריט6.2תיאור העסק חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחותדרישות מקצועיות של העירייההנחיות, לרבות הנחיות הנדסיות, יינתנו בהתאם לעסק הספציפי.מדיניות העירייה
מספר פריט6.4תיאור העסק מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדייריםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהתותר מכבסה עד 100 מ"ר ומכבסת ניקוי יבש בכל גודל ביעוד: מרכזים מסחריים שכונתיים וחזית מסחרית למעט במבנה מגורים . מכבסה מעל 100 מ"ר תותר באזור התעסוקה- סיווג 1,2,3. אזור המלאכה- מלאכה, תעשיה ורב תכליתי
מספר פריט6.5תיאור העסק מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור התעסוקה בסיווג 1,2,3. באזור המלאכה בסיווג תעשייה.
מספר פריט6.8 אתיאור העסק קניון – ניהולודרישות מקצועיות של העירייהמניעת זיהום אוויר וריח. בעל העסק יאפשר חיבור וגישה פיזית של כל בית אוכל, שנדרש לכך, לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אוויר. בעל העסק יתקין מפרידי שומן טרם חיבור מערכת השפכים של הקניון, למערכת הביוב המרכזית. מניעת רעש בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.מדיניות העירייהמותר באזור מסחר ומע"ר.
מספר פריט6.8 בתיאור העסק עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זודרישות מקצועיות של העירייההנחיות, לרבות הנחיות הנדסיות, יינתנו בהתאם לעסק הספציפי.מדיניות העירייה-
מספר פריט6.9 אתיאור העסק רוכלות מזוןדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהעל פי מדיניות העיר בנושא, כפי שמופיעה בסעיף 6 בפרק דרישות כלליות מעסקים.
מספר פריט6.9 בתיאור העסק רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהעל פי מדיניות העיר בנושא, כפי שמופיעה בסעיף 6 בפרק דרישות כלליות מעסקים.
מספר פריט6.9 גתיאור העסק רוכלות אחרתדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהעל פי מדיניות העיר בנושא, כפי שמופיעה בסעיף 6 בפרק דרישות כלליות מעסקים.
מספר פריט6.12תיאור העסק עסק של אבזרי מין -מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מינידרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייההצצה על מעשה מיני – לא יוקם באף אחד מאזורי העיר. אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם – מותר באזור תעסוקה ומלאכה בייעוד מסחר.
מספר פריט6.14תיאור העסק מוצרי טבק לסוגיו –מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זודרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר בכל אזור בו מתקיים מסחר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד