מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

 דלק ואנרגיה דלק ואנרגיה
אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסק דרישות מקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט2.1 אתיאור העסק גז - מילוי מכלים ומכליותדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט2.1 בתיאור העסק גז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגזדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט2.1 גתיאור העסק גז -מכירתו, חלוקתודרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר. מכירת מכלי גז עד 5 ק"ג לצרכי מחנאות תותר בכל מקום בו מותר מסחר.
מספר פריט2.1 דתיאור העסק גז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלודרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט2.1.התיאור העסק גז - תיקון מכליםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור המאופיין כאזור מלאכה- מרכז עינב.
מספר פריט2.1 ותיאור העסק גז - חניון למכליות דרישות מקצועיות של העירייהתותר אך ורק חנייה של מכליות ריקות לחלוטין מגז.מדיניות העירייהחנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט2.1 זתיאור העסק תחנת תדלוק בגזדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18 על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18 / 4.
מספר פריט2.2 אתיאור העסק דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוקדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4. כמו כן, ההקמה תהיה בהתאם לכל תכנית אב ולתכונית מקומית ובהתאם לתוכנית מד/מק/40- הוראות בינוי ועיצוב וקווי בניין להקמת תחנות דלק זעירות באזורים בהם מותרת הקמת תחנה בהתאם לתמ"א. בנוסף, יש לשים לב להנחיית התב"ע החלה על המגרש.
מספר פריט2.2 בתיאור העסק דלק לסוגיו – בית זיקוקדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט2.2 גתיאור העסק דלק לסוגיו – שינועו בצנרתדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהעל פי תוכניות מתאר ארציות רלבנטיות.
מספר פריט2.2 דתיאור העסק דלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976דרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר. מותר רק לצורכי שימוש עצמי לעסקים.
מספר פריט2.2 התיאור העסק דלק לסוגיו – מסופי דלקדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט2.2 זתיאור העסק דלק לסוגיו – חניון למכליות דלקדרישות מקצועיות של העירייהתותר אך ורק חנייה של מכליות ריקות לחלוטין מדלק .מדיניות העירייהחנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט2.2 חתיאור העסק דלק לסוגיו – שינועו במכליותדרישות מקצועיות של העירייהתותר אך ורק חנייה של מכליות ריקות לחלוטין מדלק .מדיניות העירייהחנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט2.3תיאור העסק פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסוןדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר. מותרת אחסנה לצורך מכירה של אריזות סגורות של פחם עץ למנגל
מספר פריט2.4תיאור העסק תחנת כוחדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהתחנות כוח על בסיס דלקים ופחם אסורות בכל רחבי העיר, תחנות אנרגיה מתחדשת יותרו עפ"י תכנית סטטוטורית מאושרת ככל שתהיה.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד