תמיכות 2022

14/07/2022 ט"ו תמוז תשפ"ב

הודעה על הגשת בקשה לתמיכה למוסדות ציבור שלא למטרות רווח * - 2022

*מוסד ציבורי שלא למטרת רווח – כהגדרתו בנוהל תמיכות של משרד הפנים

עירית מודיעין מכבים רעות מזמינה מוסדות ציבור הפועלים בתחום שיפוטה להגיש בקשה לתמיכה בתחומים: חינוך, קידום נוער וצעירים, תרבות, דת, חברה, ספורט, בריאות הציבור, קהילה, חיילים וכיו"ב.

 • הנחיות להגשת בקשה

 • רשימת טפסים להגשת בקשה

 • תבחינים לחלוקת תמיכות של עירית מודיעין מכבים רעות לשנת 2022 (לא כולל תמיכה לצורך בניית מבנים)

 • חוזר מנכ"ל נוהל תמיכות 4/2006

 • לחצו כאן להדפסת הטפסים


  הארכת מועד הגשת הבקשה: יש למלא את הטפסים ולהעלות אותם לאתר התמיכות עד לתאריך 14.2.22 עד השעה 12:00.

  לא תתאפשר הגשה לאחר תום מועד זה.

  אי עמידה בלוח הזמנים ואי מסירת כל המסמכים הנדרשים, עלולה לגרום לאי קבלת תמיכה בשנת 2022.

  כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר. התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2022.

  על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר (להלן - "התבחינים").פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד