טופס הצהרת בעל העסק על פי התו הסגול

30/04/2020 ו' אייר תש"פ

טופס הצהרה
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות)(תיקון מס' 7) התש"ף - 2020
(תקנה 5)(ב) (2א)(א) (1א) ו–(א 1))
התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020

פרטי בעל העסק / מחזיק

פרטי העסק

אמצעי קשר

מובהר בזאת כי קבלת הצהרתך אינה מהווה היתר / רשיון להפעלת העסק וכי ככל שאין בידך רשיון עסק/ היתר בניה להפעלת העסק במקום ( ככל שנדרש) עליך לפעול לקבלתו.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד